ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Наименование: “КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Управител: Дафина Дамянова
Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 145А
Адрес на офиса: гр. София 1680, Ул. Дойран, 19, ет. 3
Данни  за  кореспонденция:  гр. София, Ул. Дойран, 19, ет. 3, Email: Iknow@myjobistosell.com, тел: +359 894 41 36 69
Идентификационен номер: ЕИК 130836657
Номер по ДДС: BG130836657
Удостоверение за администратор на лични данни: № 313523

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и ЗЗЛД.

ДЕФИНИЦИИ

  • Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
  • Регистър с лични данни – означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии.
  • Обработване на лични данни – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства.
  • Администратор на лични данни – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
  • Обработващ лични данни – означава служител на администратора на лични данни, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
  • Трета страна – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ НА ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА WWW.MYJOBISTOSELL.COM

  1. Име и фамилия
  2. Email адрес
  3. Телефон за контакт

В случай на необходимост и след изрично разрешение от Ваша страна, може да се наложи да поискаме допълнителна информация за Вас, ако е наложително за изпълнение на услугата, която сте заявили. Данните се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство на Република България.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да изпълним поетите към Вас ангажименти и да Ви съдействаме да получите достъп до курсовете, които сте заявили; за да Ви информираме за предстоящи допълнителни модули в процес на разработка; за да Ви изпратим допълнителна информация, свързана с модулите, които изучавате; за да Ви уведомим за промоционални активности. В случай, че не желаете да получавате маркетингова и промоционална информация, е необходимо да ни уведомите на Email: office@correct-consult.com

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

Вашите лични данни не се разкриват на неупълномощени трети страни.  Корект-Консулт България ЕООД предприема мерки, за да не бъдат разкривани Вашите лични данни на членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители, занимаващи се с обработка на лични данни се инструктират да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. В случаи на съмнения и неяснота, обработващите лични данни се обръщат към длъжностното лице за защита на лични данни на Корект-Консулт България ЕООД.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИЛО ЛИЧНИ ДАННИ

Вие, като Субект на данните, имате право, по всяко време на коригиране и изтриване на Вашите лични данни, както и на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, в случай че не сте предоставил доброволно Вашите лични данни, трето лице използва Вашите лични данни без Ваше съгласие, или пък се обработават данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Възражението трябва да бъде подадено в писмен вид и с препоръчана поща на адрес: София 1680, ул. Дойран 19, ет. 3, офис 6.

Shopping Cart
Scroll to Top