Общи условия за ползване на обучителната платформа myjobistosell.com

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Г. С. Раковски” 145А, ЕИК 130836657, ДДС номер BG130836657, представлявано от ДАФИНА ДАМЯНОВА, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на обучителната платформа myjobistosell.com, наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование: “КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Управител: Дафина Дамянова
Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 145А
Адрес на офиса: гр. София 1680, Ул. Дойран, 19, ет. 3
Данни  за  кореспонденция:  гр. София, Ул. Дойран, 19, ет. 3, Email: Iknow@myjobistosell.com, тел: +359 894 41 36 69
Идентификационен номер: ЕИК 130836657
Номер по ДДС: BG130836657
Удостоверение за администратор на лични данни: № 313523

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

ПЛАТФОРМАТА се състои от обучителни видеа и тестове за затвърждаване на наученото и е достъпна на адрес в интернет www.myjobistosell.com. Ползвателите имат възможност:

 • Да извършат регистрация и да направят личен профил във връзка със сключването или изпълнението на договор с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на интернет страницата, достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на услугите;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от ПЛАТФОРМАТА начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови услуги, предлагани от ПЛАТФОРМАТА;

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, и съгласно условията на потребителското или търговското право.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на обучителните видеа, предлагани от ПЛАТФОРМАТА чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.myjobistosell.com.

Обучението за удобство се доставя до всяко едно устройство, на което има интернет и интернет браузър: на мобилен телефон, таблет, лаптоп или настолен компютър.

Възнаграждението, което Ползвателите заплащат наДОСТАВЧИКА, е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ПЛАТФОРМАТА в Интернет. Цената може да бъде променяна, но промяната не касае Ползватели, които вече са заплатили и са реални клиенти на платформата.

ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от Ползвателите обучителни видеа в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА и съгласно настоящите общи условия.

Ползвателите и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

За да използва ПЛАТФОРМАТА, Ползвателят следва да направи личен профил и да въведе избрани от него име, фамилия, email и парола за отдалечен достъп. 

 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
 • С попълване на данните си и натискане на бутон “Приключване на поръчката” и “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на email на посочения от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото,  с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Електронният адрес, предоставен от Ползвателя, е „Идентификационен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят няма право да променя своя email адрес, с който е направил личния си профил вПЛАТФОРМАТА.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Идентификационния електронен адрес.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги в ПЛАТФОРМАТА.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ДОСТАВЧИКА и Ползвателя представлява настоящите общи условия.

Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на услуги се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба се състои от 5 последователни стъпки:

 1. Извършване на регистрация в ПЛАТФОРМАТА и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ПЛАТФОРМАТА;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ПЛАТФОРМАТА чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите услуги от ПЛАТФОРМАТА и добавянето им към поръчката;
 4. Избор на начин на плащане – с банкова карта или по банков път;
 5. Потвърждение на поръчката;

ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на сключване на договора. В случай, че плащането е направено по банков път, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по банковата сметка, от която е направено плащането. Ако плащането е направено с карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането И в двата случая възстановяването на плащането се извършва в срок от 10 работни дни.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за ръководства, книги и учебници;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката или услугата. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ПЛАТФОРМАТА, които имат регистрация.

ДОСТАВЧИКЪТ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на email-а, посочен от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че email-ите, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Договорът между  Ползвателя иДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ПЛАТФОРМАТА.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 09.02.2022 г.

Shopping Cart
Scroll to Top